VÍTEJTE NA VČELAŘSKÝCH STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ORGANIZACE

STRÁŽNICE


MOTTO:
"Kdyby včela zmizela z povrchu země, potom by měl člověk pouze čtyři roky života. Žádné včely, žádné opylování, žádné rostliny, žádná zvířata, žádný člověk."

AKTUÁLNÍ INFO


Výroční schůze včelařů bude v neděli 3.2.2019 od 14:00 hod. v kulturním domu Strážničan. Žádáme členy, aby si připravili i nějaký program či přednášku pro ostatní přítomné členy. Pokud Vás něco napadne, dejte vědět. Děkuji.

S pozdravem
Radek Botur

Mapa ohnisek a ochranných pásem moru včelího plodu - aktualizováno SVS - mapaPRO ZAJÍMAVOST

!! Zajímavý článek k problematice včelího moru - viz článek v rubrice aktuální články nebo odkaz !!K SEZNÁMENÍ

-> Nařízení SVS ze dne 28.4.2014 č.j. SVS/2014/031845-B - mimořádná veterinární opatření - odkaz

-> Nařízení SVS, kterým se mění nařízení SVS č.j. SVS/2014/031845-B z 28.4.2014 - čtěte!

-> Mapa ohnisek a ochranných pásem moru včelího plodu-aktualizované SVS - odkaz

-> Nařízení Státní veterinární správy ze dne 19.3.2014 - viz článek

-> Aktuální znění Nařízení vlády č. 197/2005 o stanovení podmínek poskytní dotace - článek nebo odkaz. V článku je vložen rovněž odkaz na změny platné od 1.9.2013 - dostupné rovněž zde

->Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Jihomoravském kraji -celý text


Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Jihomoravském kraji.

19. července 2013 v 12:22 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj |  DŮLEŽITÉ INFO
č.j. SVS/2013/039124-B
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (dále jen "KVS SVS pro Jihomoravský kraj") jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Jihomoravském kraji.
Čl. 1
Letní ošetření
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Jihomoravského kraje se nařizuje ošetření všech včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení, v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami jeho použití pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému
testování; toto ošetření musí být provedeno neprodleně po posledním odběru medu, nejpozději do 31. července 2013.
(2) Chovatelům včel, kteří se včelstvy kočují na území Jihomoravského kraje, se nařizuje provést ošetření těchto kočujících včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat.
(3) Chovatelům včel se zakazuje ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu jinými
přípravky, než přípravky, jejichž účinnou látkou je kyselina mravenčí.
Čl. 2
Podzimní ošetření
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Jihomoravského kraje se nařizuje:
a) do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou plochu dna úlu,
b) v období od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalech 14 - 21 dnů mezi jednotlivými ošetřeními zajistit:
1. trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho použití, nebo
2. ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem s účinnou látkou kyselinou mravenčí nebo thymolem podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami použití přípravku pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování,
c) provést důkladné ometení a očištění podložek za 5 - 7 dní po každém ošetření a jejich následné vrácení na dna úlů,
d) provést odstranění zavíčkovaného plodu vyřezáním nebo rozdrásáním před druhým nebo třetím ošetřením podle písm. b).
Čl. 3
Zimní měl
(1) Chovatelům včel se stanovišti včelstev na území Jihomoravského kraje se nařizuje:
a) do 15. února 2014 odebrat směsný vzorek zimní měli; vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, provedeném po posledním ošetření podle čl. 2 tohoto nařízení,
b) odevzdat směsný vzorek zimní měli k vyšetření
1. laboratoři Státního veterinárního ústavu Jihlava nebo Olomouc nebo
2. přímo KVS SVS pro Jihomoravský kraj nebo
3. zkušební laboratoři Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., Dol 94, 252 66 Máslovice. V tomto případě je chovatel povinen předat KVS SVS pro Jihomoravský kraj kopii objednávky vyšetření osobně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (název datové schránky: Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj (Státní veterinární správa) (00018562), identifikátor datové schránky: yq78byg, elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsb@svscr.cz) do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky.
(2) Chovatelům včel se zakazuje přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než 4 mm.
Čl. 4
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
2) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2012/018418-B o mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu nebezpečné nákazy - varroázy včel ze dne 13. 9. 2012.
V Brně dne 10.6.2013
otisk úředního razítka

MVDr. Jaroslav S a l a v a
ředitel KVS SVS pro Jihomoravský kraj podepsáno elektronicky
Příloha
Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků, dále jen "přípravky"
(1) Apiguard gel (25% thymol pro podání ve včelím úlu). Účinná látka - thymol
(2) Formidol 40 ml proužky do úlu. Účinná látka - kyselina mravenčí
(3) Gabon PF 90 mg proužky do úlu. Účinná látka - tau-fluvalinát
(4) M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro přípravu roztoku. Účinná látka - tau-fluvalinát
(5) MP 10 FUM 24 mg/ml roztok pro ošetření včel fumigací. Účinná látka - tau-fluvalinát
(6) Thymovar, 15 mg thymolu v jednom proužku do úlu pro včely. Účinná látka - thymol
(7) Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel. Účinná látka - amitraz
(8) Všechny další veterinární léčivé přípravky, schválené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama


Děkujeme za návštěvu

Zase se zastav!!!


Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a posílají své náměty a příspěvky, i těm, kteří nám píší, že se jim stránky líbí.